Wednesday, May 7, 2014

RETURN

Flight #4787, 2008
Prague to Berlin 1994/2013

Cartography, 2013

Fragments, Czernowitz/Chernivtsi  2014

Etka & Simon (my parents) Czernowitz/Chernivtsi 2013

Afterimage 2012


Transition 2014